QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH 136

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 là một mẫu báo cáo được lập để để báo cáo về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Mẫu phải nêu rõ nội dung báo cáo, những thông tin đề xuất chủ trường,…

Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến bản mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 qua bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136

Báo cáo đề xuất chủ đầu tư là một tài liệu được soạn thảo để trình bày các nội dung nghiên cứu một cách khái quát về sự cần thiết, dự kiến kế hoạch, tính hiệu quả, tính khả thi và dự trù vốn của công trình đầu tư một cách cụ thể. Từ đây, các ban ngành, các cấp có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định về chủ trương đầu tư.

mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136

Quy định về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 là một tài liệu nghiên cứu về tính khả thi cũng như hiệu quả của 1 dự án. Vì vậy các quy định được đặt ra một cách rất cụ thể và rõ ràng. Người soạn báo cáo cần hiểu rõ và nắm bắt những quy định sau đây để thực hiện sao cho đúng, tránh những sai sót không đáng có.

mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 gồm nhiều nội dung khác nhau và mỗi nội dung lại có một quy định tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án: Đây là một trong những nội dung cơ bản buộc phải có trong báo cáo đề xuất đầu tư. Thông tin này sẽ giúp các ban ngành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh da được tổng quan dự án. Đồng thời sẽ giúp việc phê duyệt đầu tư diễn ra nhanh chóng. Các thông tin cần phải cung cấp gồm:

 • Tên của dự án
 • Dự án nhóm
 • Các cấp quyết định đầu tư của dự án
 • Tên đầy đủ của chủ dự án
 • Vị trí, địa điểm xây dựng dự án
 • Dự kiến mức đầu tư dự án
 • Thời gian thực hiện dự án
 • Thời gian hoàn thành dự án

Nội dung chính của dự án cần cung cấp những vấn đề quan trọng được thực hiện theo nghị định 136 đề ra. Trong đó phải có những nội dung chính như sau:

 • Tính cần thiết để thực hiện mục tiêu đề ra, phương án phát triển kinh tế xã hội.
 • Nêu được mục tiêu và quy mô của dự án
 • Dự trù được nguồn vốn, nguồn nhân lực cần để thực hiện dự án
 • Dự kiến tiến độ thực hiện đúng thời hạn được đặt ra
 • Xác định các chi phí có liên quan một cách cụ thể và liệt kê các chi phí trong quá trình thực hiện cũng như sau khi kết thúc dự án. 
 • Đưa ra những phân tích, đánh giá sơ lược về kết quả của dự án
 • Chia dự án thành những dự án thành phần
 • Trình bày rõ phương pháp thực hiện dự án

Đặc biệt, nội dung của mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 phải ghi rõ cơ quan thẩm định vốn là ai và các cơ quan liên quan khác. Người đánh giá, thẩm định mẫu báo cáo phải ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cẩn thận. 

Trình tự và những thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho từng dự án.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 phải quy định về nội dung và nhiều vấn đề khác nữa. Thủ tục quyết định báo cáo quy định phải phân chia thành từng nhóm.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do bọ hoặc các cơ quan trung ương quản lý thì người đứng đầu bộ và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các loại giấy tờ này như sau:

 • Giao cho đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo.
 • Thành lập hội đồng thẩm hoặc để cho đơn vị có chức năng thực hiện thẩm định mẫu báo cáo để xem xét đề xuất đầu tư dự án, thẩm định nguồn vốn,…
 • Người đứng đầu bộ chỉ đạo đơn vị phải hoàn chỉnh báo cáo đề xuất đầu tư nếu có sai sót.

Với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết trình tự, thủ tục mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136 cho nhóm này. 

mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp các thông tin về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136. Cảm ơn đã lắng đọc! 

 

 

 

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply